Az Általános Szolgáltatási Feltételek – továbbiakban ÁSZF – hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.paulayborhaz.hu oldalon – a továbbiakban: „weboldal”- található webshopon keresztül történik.

A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, a későbbiekben nem hozzáférhető, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § alapján törlésre kerül. A szerződés nyelve magyar.

Tájékoztatjuk, hogy nem alkalmazunk magatartási kódexet.


1. Szolgáltató Adatai:

Hudák Péter E. V.
Székhely: 3910 Tokaj, Csalogány utca 9.
Adószám: 64234254-1-25
Nyilvántartási szám: 9098942
Bankszámlaszám: 68500012-11056050-00000000
Bank: Takarékbank Zrt.

Rendelés: shop@paulayborhaz.hu
Tulajdonos: Hudák Péter
E-mail: info@paulayborhaz.hu
Telefon: +36-20-4517789
www.paulayborhaz.hu

Nyilvántartási szám: B/14/V-K/2012

Tárhely szolgáltató: Tárhelypark – www.tarhelypark.hu

3.Vonatkozó jogszabályok

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet,

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet;

A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

4. Vásárlás folyamata

A vásárláshoz előzetes regisztráció nem szükséges.

A termék kiválasztása a borok listájából történik.

A kiválasztott borokat és azok mennyiségét,  számlázási/szállítási adatait, egyéb megjegyzését a vásárló e-mailben a shop@paulayborhaz.hu címre elküldi.

A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató e-mailben jelzi a megrendelés elfogadását. Az e-mailben szerepel a rendelés azonosító száma, a választott termékek neve, a végösszeg, a fizetési mód, továbbá a Vásárló személyes adatai, szállítási és számlázási címe. A szerződés ezzel létrejön. Amennyiben a megrendelés elfogadásáról szóló e-mail a megrendelés elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Vásárló szerződéses (fizetési) kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik és a vásárlás nem jön létre. Szolgáltató nem felel a visszaigazolás elmaradásáért, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg, vagy az e-mail címéhez tartozó tárhely megtelt, így nem tud üzenetet fogadni.

Az átutaláshoz szükséges adatokat, a számlát a megrendelést követően szintén e-mail-ben küldjük el.

Utánvétes lehetőséget a Szolgáltató nem biztosít, átutalásos fizetésre van lehetőség.

Kérjük, az elküldés előtt ellenőrizze, hogy rendelése mindenben megfelel-e szándékának. Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, vagy nem érkezett meg a visszaigazoló e-mail, kérjük azt haladéktalanul, jelezze felénk elérhetőségeinken.

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5. Vételár

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely összegen túlmenően adó nem kerül felszámításra, így az a végső vételár. A termékek vételára azonban nem minden esetben tartalmazza a kiszállítás költségét. A szállítási költséget is tartalmazó végső vételárat a terméknél minden esetben feltüntetjük. A kiszállítás költségéről előzetes tájékoztatót a jelen ÁSZF 7.2. pontjában találhat. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt termékekre nem vonatkozik.

6. A termék

A vásárolt termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termékcikk honlapon található információs oldaláról lehet részletesen megismerni.

Amennyiben további kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, úgy kérjük, azt írja meg nekünk elérhetőségeink valamelyikére.

7. Szállítási és fizetési feltételek

7.1. A fizetés:

Átutalás

7.2. A szállítási költség:

A költségek az alábbiak szerint alakulnak:

A szállítási költségek az alábbiak szerint alakulnak:

  • 0-25000 Ft bruttó rendelés érték között: 3000 Ft
  • 25000-45000 Ft bruttó rendelés érték között: 2000 Ft
  • 45000 Ft bruttó rendelés érték felett ingyenes
  • 6 palack vagy 1 csomagajánlat rendelés felett nem számítunk fel szállítási költséget
A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

7.3. A kézbesítés:

A palackok biztonságos eljuttatásáról partnereink részére az MPL gondoskodik. A csomagolás a mennyiségtől és mérettől függő karton doboz.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére köteles erről a Vásárlót azonnal, de legkésőbb két munkanapon belül tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni.

A Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, valamint sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Az ilyen eseteket kérjük, azonnal jelezze felénk a elérhetőségeink valamelyikén.

7.4. A kiszállítási idő:

Átutalás esetén a termék díjának bankszámlára érkezését követő munkanapon összeállításra és átadásra kerül a futárszolgálat részére. A futárszolgálat a kiszállítást 2-3 munkanapos határidővel 8.00 és 17 óra között vállalja. A kiszállítás várható idejét a futárszolgálat is jelzi Önnek.

8. Elállási jog

(1. és 2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez; Elállási/Felmondási mintatájékoztató felhasználásával)

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől, amennyiben Ön fogyasztóként vásárolt.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön (vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy) a terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön (vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy) az utolsó terméket átveszi.

Ön az elállási jogát a sikeres megrendelés (szerződéskötés) és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a fenti elérhetőségeink egyikére.

Elállási szándékát jelezheti az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.).

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

9. Kellék és termékszavatosság

(A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletének felhasználásával)

a.) Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – kérheti a vételár visszatérítését.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

b.) Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén fogyasztóként1 Ön – választása szerint – az a.) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Az igényérvényesítés módja:

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

10. Békéltető Testület

Fogyasztóként Önnek lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó, vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a vevő az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül is megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a Béltető Testülethez. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes, ilyen hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület az illetékes. A fogyasztó erre irányuló kérelme alapján az általa a kérelemben megjelölt békéltető testület is eljárhat.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Az eljárásról bővebben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben vagy a békéltető testületek honlapján olvashat.

11. Panaszügyintézés

A panaszát igyekszünk a bejelentést követően azonnal orvosolni, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal telefonon, e-mailben vagy levélben az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

A telefonos panaszügyintézés munkanapokon 8 és 16 óra között érhető el.

11.1. Szóbeli panasz:

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek egy másolatát az Ön részére is átadjuk.

11.2. Írásbeli panasz (e-mail, levél):

Az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül írásban megválaszoljuk.

12. Online Vitarendezési Platform

A panaszával kapcsolatos egyeztetésre (vitarendezésre) az Európai Bizottság által működtetett vitarendezési platformon is lehetőség van. A platform célja, hogy ha Ön az EU-ban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él, a platformon megkeresheti, hogy mi lenne a legjobb megoldás fogyasztói problémájára, közvetlenül meg tud állapodni a Szolgáltatóval a problémát orvosló megoldásban, illetve megállapodhatnak abban, hogy melyik vitarendezési testület kezelje az ügyet.

Az OVR-platform értesíti a Szolgáltatót az Ön kérelméről. Az irányítópulton keresztül közvetlenül is üzenetet válthatnak egymással, küldhetnek egymásnak csatolmányokat (pl. a termékről készült fotókat) és az online megbeszélés időpontját is kitűzhetik. A megegyezésre összesen legfeljebb 90 nap áll rendelkezésükre. Ön és a Szolgáltató is bármikor kiléphet a közvetlen egyeztetésekből.

A platform használatáról bővebb tájékoztatás, valamint a platform maga az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase

13. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita békés úton nem rendeződik, a fentieken kívül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat ellátó járási hivatalnál:

A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu

Bővebb információt a http://fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon találnak.

A fogyasztónak bírósági eljárás kezdeményezésére is lehetősége van.

14. Szerzői jogvédelem

A Weblapokon megjelenített valamennyi tartalom (pl: könyv, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogvédelem alatt áll. Annak jogosulatlan felhasználása (pl.: másolása, terjesztése) büntetőeljárás megindítását és teljes körű kártérítési eljárást von maga után.

Bizonyos fent hivatkozott anyagok felhasználására a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség. Kérjük, ilyen igény esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az info@paulayborhaz.hu e-mail címen.

15. Adatvédelem

A Szolgáltató a személyes adatok kezelésekor az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el. A tájékoztató itt érhető el.

16. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról Vásárlóinkat a weblapra lépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk

Az oldalak használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket, friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit. A Szolgáltató a fentiekből eredő mindennemű felelősséget kizár.

1. Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

2. Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

3. Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.